Delegovanie predpisovania liekov medzi lekármi sa mení

Všeobecný lekár môže po novom na základe odporúčania lekára špecialistu predpisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny na obdobie šesť mesiacov.

Delegovanie predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi sa mení. Nové pravidlá prináša novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá v utorok nadobudla účinnosť. Všeobecný lekár môže po novom na základe odporúčania lekára špecialistu predpisovať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny na obdobie šesť mesiacov. "Výnimku tvoria zdravotnícke pomôcky pre diagnostikovanú trvalú a nezvratnú inkontinenciu tretieho stupňa alebo pre trvalú a nezvratnú stómiu, pre ktoré sa neustanovuje časové obmedzenie," vysvetlil rezort zdravotníctva. Pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti možno všeobecného lekára predpisovaním poveriť najviac na tri mesiace. Lekár špecialista je podľa ministerstva povinný predpísať lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na jeho odbornosť vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia. "Lieky, ktorých predpisovanie nie je viazané na odbornosť lekára, predpisuje všeobecný lekár," dodalo.

Upozorňujeme, že lehoty vyššie uvedené sú len lehotami platnosti odporúčaní odborných lekárov určených všeobecným lekárom, pričom aj naďalej platí bezo zmeny, že predpísaný počet balení humánneho lieku nesmie prekročiť počet balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní troch mesiacov, ak pacient predpísaný humánny liek pravidelne užíva, alebo na liečbu pacienta v trvaní jedného mesiaca, ak humánny liek sa predpisuje prvý raz. Uvedenému korešponduje aj naďalej bezo zmeny platné ustanovenie zákona, na základe ktorého je držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinný na základe preskripčného záznamu alebo lekárskeho predpisu vydať humánny liek najviac v takom počte balení, ktorý neprekračuje počet balení, ktorý je potrebný na liečbu pacienta v trvaní troch mesiacov.