Obchodné podmienky

Doprava a platba

Obchodné podmienky

https://www.lekarenplus.sk/files/obchodne-podmienky-lekarenplus-sk-upravene-1.docx

 

Prevádzkovateľ internetového výdaja
Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu verejnej lekárne (ďalej len
„internetový výdaj“ alebo „zásielkový výdaj“), zabezpečuje Medi-Pharm Center II s.r.o., Jarková 27/C
94002 Nové Zámky, IČO: 44877439, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel
S.r.o., vložka číslo: 25274/N, držiteľka povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej
lekárni Lekáreň VIOLA, ktorá sa ako kamenná lekáreň nachádza na adrese Železničná 4, 94110
Tvrdošovce, ďalej len ́ ́Lekáreň VIOLA ́ ́.

Internetový výdaj
Internetovým výdajom je výdaj lieku alebo zdravotníckej pomôcky uvedenej v odseku 2 na základe
elektronického formuláru objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne alebo výdajne
zdravotníckych pomôcok (v ďalšom texte aj ako „zásielkový výdaj“).

Internetový výdaj tvoria tieto činnosti:
a) zverejnenie informácie o zásielkovom výdaji,
b) objednanie zásielky formou objednávky,
c) registrácia objednávky,
d) balenie zásielky a zabezpečenie jej prepravy,
e) vybavenie reklamácie,
f) zaobchádzanie s vrátenými liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

Legislatíva
Internetový výdaj sa uskutočňuje podľa požiadaviek zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach, v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č.
198/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax, v súlade s vyhláškou
Ministerstva zdravotníctva SR č. 74/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji
liekov a zdravotníckych pomôcok a v súlade ostatnými vykonávacími a súvisiacimi právnymi predpismi.

Alternatívne riešenie sporov
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil
jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej
odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
(ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a
spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č.
391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k
subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo
formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa
požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS
príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má
spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma
ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Predmet zásielkového výdaja, sortiment a cena
Predmetom zásielkového výdaja môžu byť len
a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a
veterinárny lekársky predpis,
b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in
vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok
na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny.
Predmetom zásielkového výdaja je aj doplnkový sortiment verejných lekární.
Predmetom zásielkového výdaja je na základe uvedeného všetok sortiment ponúkaný na tejto webovej
stránke.
Ceny liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu sú zverejnené na tejto webovej
stránke pri každom ponúkanom produkte a nie sú zhodné s cenami v kamennej lekárni. Všetky ceny sú
uvedené s DPH.

Objednávka
Lekáreň VIOLA je viazaná ponukou sortimentu liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového
sortimentu, zverejnenou v čase vykonania objednávky objednávateľom. Potvrdením objednávky
objednávateľom sa objednávka stáva záväznou pre Lekáreň VIOLA aj pre objednávateľa, a dochádza k
uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
Lieky môže objednať a odberateľom liekov môže byť iba plnoletá osoba.
Zásielkový výdaj sa vykonáva na základe vyplnenej objednávky podanej prostredníctvom elektronického
formulára objednávky uverejneného na webovom sídle verejnej lekárne www.lekarenplus.sk
Pre realizáciu objednávky je potrebné, aby objednávateľ uviedol všetky údaje uvedené vo formulári
objednávky ako povinné, v súlade s požiadavkou vyhlášky č. 74/2010 Z.z.
Objednávku možno zrušiť do času, kým nedôjde k potvrdeniu objednávky objednávateľom pri ukončení
realizácie objednávky, prípadne po dohode s Lekárňou VIOLA aj po potvrdení objednávky.
V prípade neprevzatia riadne doručenej zásielky, môže Lekáreň VIOLA odstúpiť od kúpnej zmluvy
jednostranným zaslaním oznámenia odstúpenia od zmluvy písomne, alebo e-mailom na adresu
objednávateľa uvedenú v objednávke. Objednávateľ je v tomto prípade povinný uhradiť Lekárni VIOLA
poštovné a balné.

Lekáreň VIOLA môže stornovať objednávku jednostranne.

Zobrazené fotky sú ilustračné, pri zdravotníckych pomôckach(napríklad plienky...) je uvedená cena za kus.

Platobné podmienky
Platbu je možné uskutočniť dobierkou, prevodom na účet, online platbou, v hotovosti.

Dodacie podmienky ( balík do 5kg )

Tovar doručujeme kuriérskou spoločnosťou DPD, 123kurier a poštou v rámci Slovenskej republiky. Náklady na dodanie tovaru závisia od spôsobu dodania tovaru. 

Kuriérska spoločnosť s doručením do Českej republiky a ostatných krajín Európskej únie
Kuriérska spoločnosť DPD Vám tovar štandardne doručí akúkoľvek adresu v rámci krajín Európskej únie v nasledovných lehotách:

KRAJINA

ŠTANDARDNÁ DOBA DORUČENIA OD MOMENTU EXPEDOVANIA

Česká republika, Rakúsko, Maďarsko 2 dni

 

Tovar je doručovaný v pracovné dni od 8:00 do 18:00.

*Maďarsko,  Poľsko, Rakúsko, Slovenská republika,  Česká Republika, 

Kuriérska spoločnosť  s doručením do Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska bez ohľadu na hodnotu nákupu do 5kg hmotnosti  4,90 €


Kuriérska spoločnosť GLS s doručením do ostatných krajín Európskej únie * bez ohľadu na hodnotu nákupu 15.00 €


Tovar doručujeme len v rámci Slovenskej republiky. Náklady na dodanie tovaru závisia od spôsobu dodania tovaru. Všetky objednávky budú expedované v
nasledovný pracovný deň odo dňa prijatia objednávky.

Reklamácia zásielky
Jednotlivé produkty a zdravotnícke pomôcky môže objednávateľ reklamovať a vrátiť v súlade s
Reklamačným poriadkom.

https://www.lekarenplus.sk/files/reklamacny-protokol.docx

https://www.lekarenplus.sk/files/reklamacny-poriadok.docx

Osobitné ustanovenie
Liek s obsahom drogového prekurzora môže byť vydaný len v takom počte balení, v akom je to potrebné
na jeden liečebný cyklus ( § 22 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z.z.).

 

Klientský účet - popis

za každf euro nákupu dostane klient 1 kredit, za každých 100 kreditov je možné uplatniť zľavu 1 EUR


Vrátenie tovaru

https://www.lekarenplus.sk/files/formular-na-vratenie-lieku-alebo-zdrav-pom%C3%B4cky.docx

https://www.lekarenplus.sk/files/formular-na-odstupenie-od-kupnej-zmluvy.docx


V súlade so zákonom 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na
základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku
alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru. Kupujúci musí zabezpečiť tovar proti poškodeniu a vrátiť ho v neporušenom obale.

Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar,
ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom
obale, nepoškodený a nepoužitý.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába
alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s
kupujúcim na náhradnom plnení.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom
dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude
mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Ochrana osobných údajov
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré
osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so
zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môže si
tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď
po jej vybavení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lekarenplus.sk prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich
zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č.
122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane.
Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných
údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu
www.lekarenplus.sk zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje
z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzanie
s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom.
V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Reklamačné podmienky

https://www.lekarenplus.sk/files/reklamacny-poriadok.docx

https://www.lekarenplus.sk/files/reklamacny-protokol.docx

 

1. Liek, alebo zdravotnícku pomôcku (tovar) môže objednávateľ reklamovať a vrátiť do 14 dní od nákupu po oznámení predajcovi, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
d) poškodený vonkajší alebo vnútorný obal lieku,
e) liek bez písomnej informácie pre používateľov lieku alebo ak písomná informácia pre používateľov lieku nie je v štátnom jazyku,
h) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste
g) lehota 14 dní na zváženie sa neuplatňuje na zabalený tovar, ktorý nie je možné vrátiť odbalený z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov.

2. Zdravotnícke pomôcky môže objednávateľ reklamovať a vrátiť, ak zásielka obsahuje:

a) poškodený obal zdravotníckej pomôcky,
b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
c) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
d) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.


3. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 1 a 2, vybavíme vo verejnej lekárni Lekáreň VIOLA, Železničná 4 94110 Tvrdošovce (ďalej Lekáreň VIOLA), výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, vrátane nákladov na doručenie zásielky.


4. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie

a) odovzdaním vo verejnej lekárni, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku,
b) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a adresovanej lekárni spolu s písomnou informáciou o dôvodoch vrátenia,

5. Objednávateľ je oprávnený reklamovať dodané lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s týmto reklamačným poriadkom, a to bezodkladne po zistení dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto reklamačného poriadku. Reklamácia sa musí uplatniť písomnou formou. Objednávateľ je v prípade zjavných vád oprávnený tovar od prepravcu neprevziať. Reklamácia musí byť uplatnená v prípade zjavných vád ihneď pri preberaní zásielky od prepravcu, a v prípade iných ako zjavných vád najneskôr v lehote 30 dní od zistenia vád, najneskôr do konca záručnej doby.

6. Pri prevzatí zásielky, je objednávateľ povinný si zásielku dôkladne prezrieť a v prípade viditeľného poškodenia či chýbajúcej časti zásielky si od dopravcu vyžiadať protokol o reklamácii a zásielku neprebrať. Hneď ako Lekárni VIOLA prepravná spoločnosť vadnú zásielku vráti, po telefonickom odsúhlasení objednávateľom, zašleme objednávateľovi nový tovar.

7. Reklamovanú zásielku je objednávateľ povinný zaslať spolu s dokladom o kúpe, a záručným listom, v prípade jeho vystavenia, a spolu s písomnou informáciou o dôvodoch vrátenia zásielky alebo jej časti (bod 1. a 2. tohto reklamačného poriadku), na adresu Lekárne VIOLA. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od obdržania zásielky. Reklamácie musia byť doručené na adresu: Lekáreň VIOLA, Železničná 4 94110 Tvrdošovce.
Reklamácia musí obsahovať: presné údaje objednávateľa, číslo objednávky a stručný popis reklamovaných vád. Objednávateľ je povinný doručiť doklad o kúpe ktorý dokazuje kúpu lieku alebo zdravotníckej pomôcky zásielkovým výdajom z Medi-Pharm Center II s.r.o.., inak bude reklamácia zamietnutá.

V prípade zámeru reklamovať zásielku Vám radi poskytneme konzultácie a informácie o stave vybavenia zásielku telefonicky na t.č. 0356421606, alebo nám napíšte na e-mail : info@lekarenplus.sk , alebo Vám radi odpovieme priamo v lekárni.
8. Vrátením dodaných liekov a zdravotníckych pomôcok z dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto reklamačného poriadku, dôjde v prípade uznania reklamácie alebo v prípade nevybavenia reklamácie v lehote podľa bodu 8., k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, pokiaľ objednávateľ telefonicky neodsúhlasí dodanie náhradnej zásielky.

9. Protokol o vybavení reklamácie a celá čiastka za uznanú reklamovanú objednávku alebo jej reklamovanú časť, bude zákazníkovi odoslaná na adresu uvedenú v objednávke, alebo na bankový účet najneskôr do 14 dní od vybavenia reklamácie.

10. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Záručná doba je zhodná s dátumom expirácie liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Spolu so zásielkou zasielame objednávateľovi aj záručný list, ak je výrobcom k zasielanému tovaru priložený.

 

Platné od 31.2.2019

hore

Doprava a platba

 1. Osobný odber - Lekáreň Matricaria, Komárno
  • Lekáreň Matricaria, Eötvösova ul. 3195/21, 94505 Komárno
  • Platba v lekárni 0,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR
 2. Osobný odber - Lekáreň Matricaria, Kameničná
  • Lekáreň Matricaria, Kameničná 104, 94601 Kameničná
  • Platba v lekárni 0,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR
 3. Osobný odber - Lekáreň Starbec, Nové Zámky
  • Lekáreň Starbec, J.Kráľa 8760/3, Nové Zámky, 94002
  • Platba v lekárni 0,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR
 4. Osobný odber - Lekáreň Spojová, Banská Bystrica
  • Lekáreň Spojová, Spojová 25, Banská Bystrica, 97404
  • Platba v lekárni 0,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR
 5. Osobný odber - Lekáreň VIOLA, Tvrdošovce
  • Lekáreň VIOLA, Železničná 1877/4, Tvrdošovce, 94110
  • Platba v lekárni 0,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR
 6. Osobný odber - Lekáreň NOVEA, Dvory nad Žitavou
  • Lekáreň NOVEA, OC JEDNOTA, Hlavná 17, Dvory nad Žitavou, 94131
  • Platba v lekárni 0,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR
 7. Osobný odber - Lekáreň DVORY, Dvory nad Žitavou
  • Lekáreň DVORY, Hlavná 1, Dvory nad Žitavou, 94131
  • Platba v lekárni 0,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR
 8. Osobný odber - Lekáreň PLUS, Štúrovo
  • Lekáreň PLUS, Záhradnícka 4, Štúrovo, 94301
  • Platba v lekárni 0,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR
 9. Osobný odber - Lekáreň PLUS, Komárno
  • Lekáreň PLUS, Bratislavská cesta 4018, Komárno, 94501
  • Platba v lekárni 0,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR
 10. Osobný odber - Lekáreň Centrum Medical, Nové Zámky
  • Lekáreň Centrum Medical, Andovská 6, Nové Zámky, 94001
  • Platba v lekárni 0,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR
 11. Packeta - výdajné miesta 2,50 EUR
  • Dobierka 1,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR
 12. GLS zásielková služba 3,50 EUR
  • Dobierka 1,00 EUR
  • Platba kartou online CardPay 0,00 EUR
  • Platba kartou, online platba ComGate 0,00 EUR

Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 49,00 EUR a do hmotnosti 5kg

DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vždy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, V opačnom prípade sa môže stať, že tovar nebude k odberu pripravený!!!

 

Kuriérska spoločnosť s doručením do Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska bez ohľadu na hodnotu nákupu 4,90 €

 

KRAJINA ŠTANDARDNÁ DOBA DORUČENIA OD MOMENTU EXPEDOVANIA
Česká republika, Rakúsko, Maďarsko 2 - 3 dni

Tovar je doručovaný v pracovné dni od 8:00 do 18:00.

* Zoznam všetkých krajín kam zasielame tovar: Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Slovenská republika, Česká Republika

hore