JODID DRASELNY 65mg HAMELN tablety 10 ks

Stav Skladom

9,90 € 

Tablety sa majú užívať len v prípade rizika vystavenia jadrovému žiareniu. Každá tableta obsahuje 65 mg jodidu draselného, čo zodpovedá 50 mg jódu. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA JODID DRASELNÝ 65 hameln

65 hameln tablety (Kalii iodidum)

STOP

Jodid draselný 65 hameln, tablety sa má užívať len v prípade rizika vystavenia jadrovému žiareniu. Jodid draselný 65 hameln, tablety obsahuje liečivo jodid draselný, ktorý, ak je užívaný v správnej dávke, môže zabrániť poškodeniu štítnej žľazy tým, že sa štítna žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom.

Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Jodid draselný 65 hamelna na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Jodid draselný 65 hameln

3. Ako užívať Jodid draselný 65 hameln

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Jodid draselný 65 hameln

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Jodid draselný 65 hamelna na čo sa používa

Jodid draselný blokuje štítnu žľazu a používa sa na zabránenie poškodenia spôsobeného rádioaktívnym jódom.

V prípade vystavenia rádioaktívnemu jódu môže jodid draselný zabrániť poškodeniu štítnej žľazy tým, že sa štítna žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom. Tým sa zabráni príjmu rádioaktívneho jódu z kontaminovaného vzduchu, vody, mlieka a inej potravy.

 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Jodid draselný 65 hameln

Neužívajte Jodid draselný 65 hameln:

ak ste, alebo si myslíte, že ste alergický (precitlivený) na jodid draselný alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Ak ste alergický na jodid draselný,alebo na ktorúkoľvek zložku uvedenú v časti 6, poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Jodid draselný 65 hameln, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

ste liečený na poruchy štítnej žľazy
trpíte dermatitisherpetiformis (kožné ochorenie)
trpíte hypokomplementovouvaskulitídou (ochorenie spôsobujúce zápal krvných ciev)
máte problémy s obličkami
máte problémy alebo ste liečený na problémy s nadobličkami
trpíte na dehydratáciu alebo kŕčmi v dôsledku extrémnej horúčavy
užívate chinidín, kaptopril alebo enalapril
v súčasnosti užívate diuretiká (tablety na odvodnenie) ako amilorid alebo triamterén.
Ak si nie ste niečím istý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívaťJodid draselný 65 hameln.

Iné lieky a JODID DRASELNÝ 65 hameln

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane voľnopredajných, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nepoužívajte nasledujúce lieky, keď užívate JODID DRASELNÝ 65 hameln:

lieky používané na liečbu porúch srdca alebo vysokého krvného tlaku, ako sú chinidín alebo ACE inhibítory (napríklad kaptopril alebo enalapril).
diuretiká (tablety na odvodnenie), ktoré môžu ovplyvniť hladinu draslíka v krvi, ako amilorid alebo triamterén.
lieky, ktoré môžu ovplývniť štítnu žľazu, vrátane lítia (používa sa na ličbu mánie, bipolárnej poruchy a opakujúcej sa depresie) a amiodarónu (použivaného na ličbu porúch srdcového rytmu).
Tehotenstvo a dojčenie

Jódová profylaxia (ochrana) sa má vykonať v prípade radiačnej havárie alebo úniku rádioaktívneho jódu u všetkých osôb, vrátane tehotných a dojčiacich žien, nachádzajúcich sa v ohrozenej oblasti. Ak ste tehotná alebo dojčíte, tento liek môžete užívať krátky čas. Môžete dojčiť, aj keď užijete tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

JODID DRASELNÝ65 hameln má malý alebo žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

 

3. Ako užívať Jodid draselný 65 hameln

Odporúčaná dávka jodidu draselného je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Ak si nie ste istý dávkou, ktorú máte užiť, overte si to u svojho lekáraalebo lekárnika.

Vek Dávka Množstvo jodidu draselného

Novorodenci (do 1 mesiaca ) štvrtina tablety 16 mg

Dojčatá a deti od 1 mesiaca do 3 rokov polovica tablety 32 mg

Deti od 3 do 12 rokov 1 tableta 65 mg

Deti od 12 rokov, dospelí a starší ľudia 2 tablety 130 mg

 

Tablety sa majú užiť ako jedna dávka hneď, ako ste vyzvaný tak urobiť. Oneskorené užitie môže mať za následok zníženú účinnosť.

Pred podaním deťom sa tableta môže rozdrviť a zmiešať s mliekom, vodou alebo džúsom.

V prípade dlhšieho vystavenia je nevyhnutné opakované podanie, avšak ak ste tehotná alebo dojčíte obvykle neužívajte viac ako dve dávky. Poraďte sa s vaším lekárom, pretože jodid draselný môže ovplyvniť funkciu štítnej žľazy vášho dieťaťa, čo môže vyžadovať vyšetrenie, poprípade stanovenie vhodnej liečby. Deti vo veku do jedného mesiaca by mali dostať iba jednu dávku a lekár by im mal skontrolovať funkciu štítnej žľazy.

Deti mladšie ako 3 mesiace po užití jodidu draselného majú čo najrýchlejšie navštíviť lekára, aby bolo možné sledovať funkciu ich štítnej žľazy.

Ženy v posledných 3 mesiacoch tehotenstva majú informovať svojho lekára alebo iných zdravotníckych pracovníkov o tom, že užili jodid draselný. Na stanovenie funkcie štítnej žľazy plodu by mala byť odobraná vzorka krvi z pupočnej šnúry.

Ak užijete viac Jodidu draselného 65 hameln, ako máte

Užitie vyšších dávok jodidu draselného nezvyšuje ochranný efekt.

Ak vy (alebo niekto iný) prehltne viacero tabliet naraz, alebo ak si myslíte, že dieťa náhodne prehltlo niektorú z tabliet, ihneď navštívte najbližšiu nemocnicu alebo lekára.

 

4. Možné vedľajšie účinky

Užívanie jodidu draselného nesprevádzajú u väčšiny pacientov žiadne problémy. Avšak, tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Sú to:

nadmerne aktívna štítna žľaza (charakterizovaná stratou hmotnosti, zvýšenou chuťou do jedla, neznášanlivosťou horúčavy a zvýšeným potením),
zväčšená štítna žľaza s rozvojom alebo bez rozvoja myxedému (stav, pri ktorom sa koža a telové tkanivá stávajú hrubšími, najviac na tvári),
príležitostne sa môžu objaviť reakcie precitlivenosti ako vyrážka, opuch slinných žliaz, bolesť hlavy, chrčanie alebo kašľanie,
podráždený žalúdok, pocit nevoľnosti, poruchy chuti vrátane kovovej chuti v ústach.
Dlhodobé užívanie môže viesť k depresii, nervozite, nespavosti alebo impotencii.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

V prípade radiačnej havárie môžete použiť iné postupy na ochranu pred poškodením radiáciou, aby ste predišli ďalšiemu nebezpečnému kontaminovaniu. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

 

5. Ako uchovávať Jodid draselný 65 hameln

Uchovávajte pri teplote do 25°C. Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužitý liek nevyhadzovať. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostrdie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Jodid draselný 65 hamelnobsahuje

Liečivo je jodid draselný 65 mg, čo zodpovedá 50 mg jódu.
Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, mastenec, makrogol 6000, bezvodý oxid kremičitý.
Ako vyzerá Jodid draselný 65 hamelna obsah balenia

Tablety sú biele až nažltlé, neobalené, mierne mramorovité, okrúhle, hladkého neporušeného povrchu s krížovou deliacou ryhou.

4, 10 alebo 100 tabliet v jednom balení. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

hameln rds s.r.o. Horná 36 900 01 Modra, Slovenská republika

Zanechajte dotaz k produktu

Kód 574
Stav Skladom